WyPRomujemy Twoją Firmę, produkty i usługi. Działamy z powodzeniem od 2006 roku.

Znamy się na PR
i Content Marketingu

umiemy definiować ich cele i możliwe do osiągnięcia efekty.

Na czym to polega?

CELE… poznajemy Firmę, jej potrzeby i oczekiwania, zakładane cele wizerunkowe i strategiczne, konkurencję oraz aktualną pozycję na rynku.
TARGET … identyfikujemy target Firmy – precyzujemy listę obecnych i potencjalnych grup docelowych.
PLAN… określamy strategię komunikacyjną, realną do zrealizowania, uwzględniającą wszystkie cele, oczekiwania i zakładane efekty.
NARZĘDZIA… definiujemy narzędzia PR oraz kanały komunikacyjne, wykorzystywane jako źródło dotarcia do grup docelowych.
REALIZACJA… wdrażamy działania dostosowane do Klienta i jego branży, zakładanych oczekiwań, przewidywanych efektów i możliwości budżetowych.